مردی که او کشت
ساعت ٤:٤۸ ‎ب.ظ روز ٢٠ خرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: شعر ، poem ، توماس هاردی ، thomas hardy

War

اگر من و او در مسافر خانه‌ ای قدیمی و کهن

همدیگر را می دیدیم،

می نشستیم و به چند پیمانه

لبی تر می کردیم!

اما آراسته چون سربازی پیاده،

و چهره در چهره هم خیره،

به او شلیک کردم، همان گونه که او به من

و در جا کشتمش؛

من او را با گلوله ای کشتم، چرا که ...

چرا که دشمن من بود،

فقط همین: او دشمن راه من بود،

به اندازه ی کافی واضح است، اگرچه

شاید، بی درنگ انگاشته بود که

در ارتش ثبت نام کند درست مانند من

چون بیکار بود و لوازم کارش را فروخته بود

دلیل دیگری وجود نداشت

آری؛ جنگ چیز عجیب و غریبی‌ست!

تو کسی را به گلوله میزنی

که اگر در کافه ای میدیدی اش، مهمانش می کردی

و یا به نیم سکه ای کمکش

" توماس هاردی "

Thomas Hardy توماس هاردی (١٨۴٠- ١٩٢٨) از مهمترین نویسندگان دوره ی ویکتوریا -انتهای سده ی نوزدهم - در انگلستان است. رمان نویس و شاعر جنبش طبیعت گرا بود. در ایران بسیاری از رمان های او همچون "جود تاریک"، "یک جفت چشم آبی"، "به دور از مردم شوریده"، "تس دروبویل" ترجمه شده است. شخصیت های داستان های او در برابر احساسات تند و شرایط اطراف خود به مبارزه میپردازند. ویژگی اصلی نوشته های او توصیفات شاعرانه و جبرگرایی است. عموما ً وی را به عنوان رمان نویسی با گرایش ناتورالیستی بر می شمارند، با این حال، امروز که به شعرهای وی دقت می کنیم،  جهان هنری ِ حقیقتا ً ژرف و بدیعی را در می یابیم. در شعر، او زبان متداول زمان خود را با عناصر کهن گرایانه (archaic) به خوبی در می آمیزد و از این رَه، به شیوه ی بیان دلخواه خود دست می یابد.