» بگذارید این وطن دوباره وطن شود :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» چمدانی برای بازگشت :: ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» تمام سایه های زمین :: ۱٧ تیر ۱۳٩٢
» دعا :: ٤ دی ۱۳٩۱
» به آرامی آغاز به مردن میکنی؛ اگر ... :: ٢ تیر ۱۳٩۱
» بخشی از مائده‌های زمین :: ٥ آذر ۱۳٩٠
» مردی که او کشت :: ٢٠ خرداد ۱۳٩٠
» عصر یک روز :: ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
» سیگار نیفروخته :: ٢٧ اسفند ۱۳۸٩
» لبخند :: ٢٦ شهریور ۱۳۸٩
» مرگ سعادتمند :: ۱٥ تیر ۱۳۸٩
» ای تقدیر ...! :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» از تو عبور می کنم :: ۳ اسفند ۱۳۸۸
» زیر ذره بین :: ٢ شهریور ۱۳۸۸
» جنگ مهربان است :: ٢٧ امرداد ۱۳۸۸
» قربانی شماره 48 :: ٢٤ امرداد ۱۳۸۸
» بدرود در لحظه جدایی :: ٢٤ امرداد ۱۳۸۸
» گناه :: ٢۳ امرداد ۱۳۸۸
» پنج دقیقه پس از حمله هوایی :: ٢۳ امرداد ۱۳۸۸
» اگر قرار است کشته شویم :: ٢۳ امرداد ۱۳۸۸
» لاشخورها :: ٢٢ امرداد ۱۳۸۸
» مرثیه :: ٢٢ امرداد ۱۳۸۸
» مرگ شبانه :: ٢٠ امرداد ۱۳۸۸
» یکی از میان همه :: ۱٧ امرداد ۱۳۸۸
» یکی از میان همه :: ۱٧ امرداد ۱۳۸۸
» مردگان :: ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
» غزل کودک مرده :: ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
» تنها مرگ :: ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
» آستانه دل :: ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
» خورشید وارونه :: ۱٤ امرداد ۱۳۸۸
» حسرت :: ٩ امرداد ۱۳۸۸
» با تو :: ٩ امرداد ۱۳۸۸
» سرود درد :: ٩ امرداد ۱۳۸۸
» دل نوشته‌های تابستان 87 :: ٢٠ شهریور ۱۳۸٧